diumenge, 8 de setembre del 2013

Què entenem per alumnes amb NESE?

D’acord amb l’article 13 del Decret 67/2008, també esmentat a l’article 19 del Decret 39/2011, s’entén per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:
a) L’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta o emocionals o de trastorns generalitzats de desenvolupament.
b) L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge.
c) L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
d) L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.
e) L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

Extret de les "INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2012-2103" (pàg 42). 

Qui som?

Per aquest curs 2013-2014, l'equip de suport del CEIP L'Urgell està format per:
  • Dues mestres d'educació especial (PT)
Les mestres de pedagogia terapèutica (PT) són especialistes dedicats a promoure l'atenció i desenvolupar la prevenció de les necessitats específiques de suport educatiu que presenta l‟alumnat.
  • Una mestra d'audició i llenguatge (AL)
La mestra d‟audició i llenguatge (AL) és l'especialista que dóna resposta a les necessitats educatives que presenten els alumnes en referència a les dificultats en la comunicació oral i escrita, i ajudar a superar les dificultats específiques de llenguatge i de parla que puguin presentar els alumnes, contextualitzant la seva labor en funció de les característiques pròpies de cada alumne i centre.
  • Una mestra d'atenció a la diversitat (AD)
La mestra AD atén als alumnes que presenten, des d'un desfasament escolar significatiu, fins a dificultats d'inserció educativa i necessitats de suport derivades de la seva incorporació tardana a l'escola, d'una escolarització irregular o d'un desconeixement de les llengües oficials, en relació a la seva procedència.
  • Una orientadora de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP)
  • Una professora tècnica de serveis a la comunitat (PTSC)
Les seves funcions queden regulades per les instruccions pròpies dels Serveis d‟Orientació
  • Una educadora social de Serveis Socials

Presentació del blog

Un dels principals objectius del nostre sistema educatiu és oferir la possibilitat d'exercir el dret a l'educació en les millors condicions al conjunt de la població, especialment als alumnes que ho requereixin per les seves característiques particulars. La "inclusió" abasta el context global de l'escola i implica la modificació de tots aquells elements que siguin necessaris per poder educar al conjunt de la població independentment de les seves característiques personals.L'equip de suport és l'instrument humà i professional que ha d'ajudar als tutors a dur a terme la seva tasca en aquest àmbit.

"Equip de Suport al CEIP L'Urgell" és un blog que pretèn donar a conèixer la feina que es desenvolupa a la nostra escola com a membres d'un equip de suport.

L'objectiu és crear un espai on poder compartir informació i recursos relacionats amb l'educació, especialment d'aquells alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE).